Tilbud & Planlægning
 • Ydelser til tilbudsfasen
 • Konstruktionsprincipper og overslagsberegninger
 • Mængdeudtræk fra BIM-model

Lad os hjælpe med at lande opgaverne

Vi deltager gerne i totalentreprisekonkurrencer, hvor vi efterhånden har oparbejdet en særdeles god forståelse af entreprenørens behov mht. input til tilbudsberegning og optimering af løsningerne. Det er alfa og omega for at vinde, at man forstår både projektet og holdet bag tilbuddet, så vi går primært efter at etablere langsigtede samarbejder med professionelle totalentreprenører.

Via samarbejdet med vores moderselskab AI a/s kan vi dække alle ingeniørfag, også energiberegninger.

TILBAGE

Konstruktionsprincipper og overslagsberegninger

På basis af udbudsmaterialet og i tæt samarbejde med entreprenøren udarbejder vi konstruktionsprincipper og skitseløsninger på nøgledetaljer. På mere komplicerede sager udfører vi overslagsberegninger (håndberegninger eller FEM-beregninger).

Ofte arbejder vi efter princippet no cure – no pay, hvis sagen er interessant nok. Det kræver naturligvis en aftale om, at rådgivningen udføres af Skanding, skulle totalentreprenøren vinde sagen.

TILBAGE

En skarp pris kræver rigtige mængder

For at entreprenøren kan regne den rigtige pris, kan det være nødvendigt at sætte en grov 3D-model sammen, så mængdeudtræk bliver pålidelige og overskuelige. På nogle udbud stiller udbudsgiver en model til rådighed, som så kan viderebearbejdes af Skanding til brugbare data.

Det kan også være aktuelt at visualisere en given løsning, så bygherre bedre kan forholde sig til den. Det kan vi bidrage med ved optegning i Revit.

TILBAGE
No content here yet!
TILBAGE
No content here yet!
TILBAGE
Projektering
 • Introduktion
 • Totalentrepriser
 • Omkostningsoptimering
 • Renovering og ombygning

Entreprenøren kan ikke længere nøjes med at bygge

Markedet lægger i dag mange projekteringsopgaver hos entreprenøren. Dels fordi bygherre føler, at det bliver billigere på den måde end hvis han betaler rådgiver direkte, dels fordi entreprenørerne i dag er meget afhængige af byggeteknologi og metoder, hvilket kræver specifik indsigt og viden.

Med Skanding er der en rød tråd fra projektering til pladsen

Vi indgår i samarbejde med entreprenører både i tilbudsfasen og senere, når der skal laves arbejdstegninger. Derfor kender vi problematikken i udførelsen og kan let tilpasse os den enkelte entreprenørs ønsker. Dette gør det lettere at gøre byggeri til en god forretning. De løsninger vi projekterer, følger entreprenørens ønsker. Hellere bruge en time mere på kontoret end ti på byggepladsen.

Mere om forskellige samarbejdsformer i menuen til venstre.

TILBAGE

Ingeniørrådgivning til totalentrepriser

Skanding indgår gerne i totalentrepriser som entreprenørens rådgiver. Sammen med vores ejerkreds kan vi tilbyde totalrådgivning, dvs. alle ingeniørfag og arkitektur. Alternativt indgår vi også gerne som partner til konstruktionsdesign, hvilket ofte er et kritisk punkt i tilbudsfasen.

Tilbudsfasen

Typisk bidrager vi med tilbudsberegninger på konstruktionssiden. Vi påtager os også mængdeudtræk fra BIM-modeller hhv. opmodellering af grove modeller på basis af tegningsmateriale i tilbudsfasen for at give entreprenøren et bedre overblik og grundlag for mængdeberegninger.

Totalrådgivning involverer naturligvis et bredere hold af ingeniører og arkitekter. Vi har dygtige konkurrencearkitekter hos AI a/s, der skaber rationelle byggerier med fokus på bygherres ønsker og krav.

Til mange projekter arbejder vi i tilbudsfasen efter princippet no cure – no pay, her forebeholder vi os dog ret til at være kritiske med hensyn til hvilke projekter vi går ind i. Andre gange bliver vi delvist kompenseret for omkostningerne, mestendels med 50% af vanligt honorar.

Projekttyper

Vores spidskompetencer er indenfor:

 • Nybyggeri: boliger, erhverv, sportshaller, hoteller
 • Renovering: boliger, erhverv, hoteller
 • Industri

Desuden har vi adgang til omfattende referencer på bæredygtighed, uddannelse, plejeboliger og alment boligbyggeri via vores ejerkreds, primært som totalrådgivere.

TILBAGE

Alle kan spare ved at vælge rationelle løsninger

Det giver ofte mening at optimere de projekterede løsninger. Det kan være som en tilpasning til entreprenørens foretrukne metoder, men man ser også mange udbudsprojekter, der ikke er gennemtænkte og rationelle. Her kan Skanding indgå på entreprenørens hold og bidrage med projektdokumentation, der udarbejdes i samarbejde med bygherres rådgivere. Som ingeniører har vi lettere ved at tage en konstruktiv dialog med bygherres rådgivere og få handlet fornuftige løsninger af.

I de fleste tilfælde vil besparelsen ligge på 5-10 gange rådgiverhonoraret, som typisk fordeles mellem entreprenøren og bygherre.

TILBAGE

Gamle bygninger får en chance til

Når bygherre sætter en renoveringsopgave i gang, starter han ofte med at vælge entreprenøren. Det handler om tillid og “det muliges kunst”. Er opgaven omfattende, kræver det et andragende til kommunen, måske nogle beregningsmæssige eftervisninger og tegninger at arbejde efter.

I Skanding har vi erfaring med renoveringsopgaver både i gamle murværks- og bindingsværksbygninger som i betonbygninger af forskellige art. Vi hjælper gerne med til at give nogle hurtige overslag på forskellige tiltag og sørger for byggetilladelse i dialog med kommunen.

Vores kompetencer dækker alle opgavetyper og vi har særligt erfaring med:

 • Konvertering fra kontor/erhverv til bolig
 • Hotelombygning
 • Altanprojekter og tagterrasser
 • Ombygning af tagetage til bolig hhv. tagboliger på eks. byggeri
 • Konstruktive indgreb i eks. konstruktioner (tunge badeværelser, nye dørhuller, nedrivning af bærende vægge etc.)
TILBAGE
Byggefasen
 • Ydelser til udførelsesfasen
 • Fagtilsyn og entrepriseledelse
 • Mængdeopmåling og tidsplanlægning
 • Projektserver
 • Arbejdstegninger til produktion og byggeplads

Værdiskabelse på byggepladsen er også rådgivers opgave

I udførelsesfasen har entreprenøren kompetencerne til at styre indkøb, logistik og arbejderne på pladsen. Men der er en klar tendens til, at en stadig stigende mængde opgaver, der før blev løst af ingeniørrådgivere, nu pålægges entreprenøren…

Skanding hjælper med at løfte projekteringsopgaverne og yder støtte til en effektiv byggeproces, der gør brug af de moderne 3D-værktøjer, som mange bygninger bliver projekteret i idag. Vi gør entreprenøren i stand til at bruge modellerne aktivt og forøge sin indtjening via bedre planlægning, koordinering og overblik over omkostninger.

Skanding tænker både produktionskrav og udførelse ind i projektdokumentationen, så entreprenøren sparer penge i produktionen og på byggepladsen. Vores fokus er den samme som entreprenørens egen tegnestue – at gøre byggeriet bygbart og økonomisk indenfor en stram tidsplan.

 

TILBAGE

Entreprenørens forlængede arm på pladsen

På kontoret i København har vi medarbejdere, der er erfarne byggeledere og vant til at håndtere entreprenørens interesser i en byggeproces. Vi udfører dagligt fagsyn på både renoveringsprojekter og nybyggeri indenfor alle konstruktionstyper. Vi bidrager til at sikre, at dine underentreprenører eller egne medarbejdere får udført arbejdet i den rigtige kvalitet og dokumentationen foreligger til bygherre.

Desuden kan vi tilbyde at håndtere en fag- eller underentreprise for en hoved- eller fagentreprenør, der ikke selv har den nødvendige kapacitet til at dække alle igangværende projekter. Vi sørger for, at den forventede kvalitet bliver opnået samt at tidsplanen og budget overholdes.

 

TILBAGE

BIM-baserede mængdeopmålinger

Mange projekter er projekteret i et BIM-værktøj så som Revit eller Archicad, men modellen bliver ikke anvendt til andet end visualisering.

Vi gennemarbejder modellen og giver entreprenøren mulighed for at trække mængder ud af 3D-modellen. Foreligger der ikke fra rådgivers side en brugbar model, er det også en mulighed at skabe én. Det er der økonomi i, især hvis man samtidig ønsker at få arbejdstegningerne produceret hurtigt og i høj kvalitet.

Tidsplan der kan ses med det blotte øje

På projekter med koordination af mange fag og en stram tidsplan kan modellen med fordel bruges til at styre tidsplanen og udførelsesfaserne. Vi assisterer entreprenøren med at tilrettelægge leverancer og giver input til aftaler med underentreprenører. Mulige forhindringer i udførelsen opdages lettere, når modellen gennemgås arbejdsdag for arbejdsdag.

TILBAGE

Dokumenthåndtering uden besvær

Større projekter kræver en mængde dokumentation. I stedet for at udveksle denne med rådgivere og underentreprenører via email eller Dropbox, kan vi tilbyde en professionel projektweb-løsning, der er brugervenlig og sikker.

Har entreprenøren i forvejen fået en projektserver fra bygherre, f.eks. Byggeweb/Docia, kan vi overtage vedligeholdelse af dokumentationen og serveren, invitere nye medarbejdere, udsende dokumentation til underentreprenører etc. Så kan du koncentrere dig om at bygge.

TILBAGE

Arbejdstegninger

Vi laver arbejdstegninger baseret på 3D-modeller. Vi kan enten anvende de modeller, der foreligger fra projekteringsfasen, eller lave vores egne modeller. Formatet på de endelige tegninger og dataeksporter bestemmer kunden.

Vi har erfaring med:

 • Stålkonstruktioner (Tekla Structures)
 • Betonelementer (Tekla Structures)
 • In-situ beton efter tysk standard (Tekla Structures, Nemetschek Allplan)
 • Lukningsentrepriser (trapezplader, sandwichpaneler etc.)

Integration i kundens system

Vi ønsker kunder, der har behov for et langsigtet samarbejde. Det giver, efter vores erfaring, de bedste synergier. Derfor planlægger vi før det første fælles projekt en indkøringsproces, hvor krav fra produktionen og byggepladsen afklares, og nogle eksempler på projektdokumentation gennemgås.

TILBAGE
Renovering & ombygning
 • Ydelser til renoveringssager
 • Den gamle bygningsmasse
 • Betonsanering og -forstærkning

Kompetent partner til renoveringssager

Vores renoveringsafdeling har mange års erfaring med ombygninger og renoveringssager i Københavns gamle bygningsmasse, ligesom vi har bistået med rådgivning og fagtilsyn til adskillige beton- og murværkssaneringer.

Vi finder i samarbejde med entreprenøren de mest økonomiske og bygbare løsninger. Om ønsket dækker vi ud over konstruktionsfaget også de andre ingeniørfaglige discipliner ombygninger, saneringer og totalrenoveringer.

Erfaring har vi især med:

 • Boliger – renovering, ombygning, konvertering fra erhverv til bolig
 • Hoteller – renovering, ombygning, konvertering fra erhverv eller bolig til hotel
 • Erhvervsejendomme – ombygninger, betonsanering
 • Undervisning – ombygninger, betonsanering
 • P-kældre – betonsanering, vandtætning
 • Tagkonstruktioner – forstærkning, udskiftning
TILBAGE

Organiseret dokumentation letter driftsfasen

Vores folk er erfarne med at styre bygningsdriften for professionelle bygherrer.

Vi opsamler dokumentation til drift og vedligehold fra leverandører og underentreprenører, organiserer det og sammensætter en drift- og vedligeholdelsesplan.

 

TILBAGE

Betonsanering og -forstærkning af konstruktioner og p-kældre

Som rådgivere for entreprenøren udfører vi registrering af skadesomfanget, vi vurderer årsagerne og projekterer rationelle løsninger til sanering af både gamle og nye betonskader. Desuden laver vi økonomiske overslag på udbedringerne om nødvendigt.

Vi har erfaring med at lave forstærkningstiltag til f.eks. konstruktioner, der merbelastes i forbindelse med ombygning.

TILBAGE
No content here yet!
TILBAGE