Bygherrerådgivning
 • Bedre planlægning, bedre projekter
 • Tidsplanlægning
 • Overslag på byggeøkonomi
 • Skitseprojekt og byggeprogram

God planlægning lønner sig

Byggeri er oftest en kompleks størrelse, hvor bygningsreglementer, myndighedskrav, fagkendskab og udbudsregler komplicerer processen. Planlægningsfasen bliver ofte undervurderet, hvilket fører til ekstra omkostninger, som fordyrer projektet. Skanding hjælper derfor bygherren med at definere projektet og sikre, at planlægningsfasen gennemføres optimalt.

Skanding har erfaring med følgende typer af projekter, og vi bidrager gerne med planlægningen helt fra de aller første idéer.

 • Hoteller
 • Erhvervsejendomme og domiciler
 • Boliger
 • Industribygninger
 • Indkøbscentre
 • Multi-funktionelle bygninger (f.eks. indkøbscenter med biograf) – entertainment
 • Tankstationer
 • Helhedsplaner
TILBAGE

Effektiv tidsplanlægning for byggeprojekter

Tidsplanen for et byggeri er et vigtigt instrument til at styre et byggeprojekt frem mod målet.

Vi bruger vores erfaring fra mange forskellige typer af projekter til at lave realistiske tidsplaner. Dette gælder både projekterings- og udbudstidsplaner samt tidsplaner for byggeri og kommissionering.

Udarbejdelse af en realistisk tidsplan mindsker risikoen for fejl i byggeriet. Derved undgår bygherren forsinkelser i byggefasen, samt eventuelle ekstrakrav fra fagentreprenører, der ellers kunne have været berettigede til både tidsfristforlængelser og ekstra økonomiske krav.

TILBAGE

Byggeøkonomi fra start til slut

Vi estimerer byggeomkostninger baseret på egne erfaringspriser og overslag indhentet fra entreprenører. For vi ved, at markedsprisen er levende, og ikke noget man kan slå op i en bog.

Samtidig er vi i stand til at sætte kategorier på de forskellige priser og lave inddeling i “must have” og “nice to have”. Det gør det lettere for bygherre at prioritere.

Skanding foretrækker at være på fra start til slut. Så er der sammenhæng og gennemsigtighed i byggeøkonomi fra de første spæde ideer til byggeriet står færdigt. Det giver tryghed og sorte tal på bundlinjen.

Fokus

 • Overordnet byggeøkonomi i planlægnings- og programmeringsfaserne
 • Indhentning af referencepriser hos leverandører/entreprenører
 • Overslagsberegninger på mængder, generelle BIM-modeller til mængdeudtræk
 • Gennemførelse af “Value Engineering” workshops
TILBAGE

Store beslutninger bør tages på konkrete grundlag

Det kan betale sig at investere tid og penge i et skitseprojekt. Dermed får bygherre et byggeprogram, som man kan sætte økonomi på, og et grundlag at diskutere med forskellige myndigheder udfra.

Vi laver skitseprojekter fra basale etageplaner med ruminddeling til 3D-modeller med facaderenderinger. Med vores kollegaer fra AI a/s dækker vi både arkitekt- og ingeniørfag, så vi kommer hele vejen rundt. Vi håndterer lokalplanskrav, bygherres ønsker og byggeøkonomiske betragtninger på en gang. Omfanget afhænger af formålet og budgettet.

Til gengæld er der ikke tvivl om, at penge investeret i planlægningsfasen altid bliver tjent ind mange gange i de næste faser. Vi tager gerne en snak om dit næste projekt.

Fokus

 • Definition af behov hos bygherre/brugeren af bygningen
 • Facilitering af brugerinddragelse
 • Byggeprogram baseret på funktioner og rumstørrelser
 • Plantegninger med overordnet inddeling
 • Visualiseringer og 3D-modeller
TILBAGE
Projektering
 • Introduktion
 • Konstruktiondesign
 • Ingeniørrådgivning
 • Totalrådgivning
 • Totalentrepriser

En rød tråd fra projektering til udførelse

 

I Skanding tænker vi udførelsen ind i projekteringsfasen. Vi har erfaring med alt fra arkitektkonkurrencer til arbejdstegninger, og vi sætter en ære i at overføre erfaringer imellem de forskellige discipliner.

Omfanget af vores ydelser tilpasses til det enkelte projekt. Vi leverer totalrådgivning, komplette ingeniørydelser eller kerneydelsen – konstruktionsdesign.

TILBAGE

Brede kompetencer indenfor konstruktioner

 

Vores speciale er konstruktionsdesign. Vi projekterer både nybyggerier, ombygnings- og renoveringsprojekter i samarbejde med andre rådgivere. Mht. projektstørrelse er vi ikke krævende, vi arbejder både med mindre ombygninger (fra 100m2) til større nybyggerier (op til 15.000m2). Vi indgår i mange forskellige samarbejdsmodeller fra ekspertrådgivning til totalrådgivning. Vi har erfaring med sagsbehandling i Københavns kommune, som nok er den mest krævende i Danmark.

Desuden er vi i stand til at løfte konstruktionsdesign i hele Skandinavien. I Norge og Sverige har vi primært erfaring med sportshaller, større butikscentre og industribygninger.

Fokus

 • Ombygninger i den gamle bygningsmasse i København: murværk og bindingsværk
 • Supplerende fundering og sanering af ældre fundamenter
 • Nybyggeri af boliger og erhverv (in-situ beton, elementbyggeri)
 • Stålkonstruktioner til alle formål
TILBAGE

Kompetent modspil til arkitekten

 

De fleste rådgivningsopgaver starter i et samarbejde mellem bygherre og arkitekten. Sammen vores moderselskab AI a/s dækker vi alle ingeniørfagene med en bredde, der gør os i stand til at sætte et kompetent hold til de fleste projektstørrelser.

Fokus

 • Bygbare og rationelle løsninger
 • Bæredygtigt byggeri
 • Nybyggeri: boliger, erhverv, indkøbscentre, industri, sportshaller, hoteller
 • Renovering: hoteller, boliger, skoler
TILBAGE

Integreret design når det er bedst

 

Har bygherre brug for komplette rådgiverydelser, er vi så priviligerede, at vi sidder i et tværfagligt miljø med arkitekter, driftsfolk og andre ingeniører. Dermed dækker vi alle fag i projekteringsprocessen, ligesom vi har dygtige byggeledere og driftseksperter, vi kan trække på. Sammenlagt har vi over 100 kollegaer i København og Odense, der kan medvirke på projekter, hvor bygherre ønsker at samle rådgivningen hos én part.

Fokus

På arkitektursiden er fokus på moderne og bæredygtig arkitektur, der fremmer rationelle valg og langsigtigede økonomiske effekter i byggefasen som i driftsfasen.

På ingeniørsiden er der stærke kompetencer til rådighed, når byggeriet skal optimeres i udførelses- og driftfasen.

TILBAGE

Ingeniørrådgivning til totalentrepriser

 

Skanding indgår gerne i totalentrepriser, der starter hos bygherre og hvor rådgiverholdet efter kontraktskrivning enten overgår til at blive entreprenørens rådgiver eller forbliver bygherres rådgiver i de videre faser. Sammen med vores ejerkreds kan vi tilbyde totalrådgivning, dvs. alle ingeniørfag og arkitektur. Alternativt indgår vi også gerne som partner til konstruktionsdesign, der ofte er et kritisk punkt i tilbudsfasen.

Tilbudsfasen

Typisk bidrager vi med tilbudsberegninger på konstruktionssiden. Vi påtager os også mængdeudtræk fra BIM-modeller hhv. opmodellering af grove modeller på basis af tegningsmateriale i tilbudsfasen til at give entreprenøren et bedre overblik og basis for mængdeberegninger.

Totalrådgivning involverer naturligvis et bredere hold af ingeniører og arkitekter. Vi har dygtige konkurrencearkitekter hos AI a/s, der skaber rationelle byggerier med fokus på bygherres ønsker og krav.

Fokus

Vores spidskompetencer er indenfor:

 • Nybyggeri: bolig, erhverv, sportshaller
 • Renovering: bolig, erhverv, hoteller
 • Industri

Desuden har vi adgang til omfattende referencer på bæredygtighed, uddannelse, plejeboliger og alment boligbyggeri via vores ejerkreds, primært som totalrådgivere.

TILBAGE
Byggeledelse
 • Introduktion
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • IKT- og BIM-koordinator

Sikring af bygherres interesser under byggeriet

Ethvert byggeri er unikt. Derfor er grundige forberedelser altafgørende for en vellykket byggesag.

En stram styring af byggefasen er alfa og omega for kvaliteten af byggeriet, og samtidig er det her, at byggebudgettet skal holdes indenfor de fastsatte rammer.

Kompetent partner på byggepladsen

Skanding deltager aktivt som bygherres partner, omfanget afhænger af dennes ønsker. Normalt vil et vist fagtilsyn være påkrævet for at sikre kvaliteten af udførelsen og følge op på evt. segmenter, der projekteres af leverandører. Vi påtager os også gerne hele byggeledelsen, både til hovedentrepriser og fagentrepriser.

Se menuen til venstre for mere information.

TILBAGE

Byggeledelse

 

Byggelederen er bygherres mand på pladsen og varetager hans interesser overfor entreprenøren. Vi håndterer både hoved- og fagentrepriser for bygherre samt evt. koordinering af bygherreleverancer.

Om muligt påtager vi os ansvaret for opfølgning af økonomi- og byggebudget, aftalesedler osv. iht. de beføjelser, bygherre er villig til at afstå.

Vi afholder byggemøder og bidrager til god kommunikation på byggepladsen, hvilket er altafgørende for et smidigt byggeri og et godt resultat.

Fokus

 • Byggepladsindretning og logistik
 • Koordination med andre interessenter i byggefasen
 • Økonomistyring og byggeregnskab
 • Tidsplanlægning og rettidig udførelse
 • Afholdelse af byggemøder og rapportering
 • Koordination af fagtilsyn
 • Afleveringsforretning
TILBAGE

Fagtilsyn

 

Skanding udfører primært fagtilsyn indenfor de fag, vi selv har projekteret, oftest konstruktioner. I samarbejde med vores dygtige installationsingeniører fra AI kan vi dække alle ingeniørfagene.

I nogen tilfælde overtages projekter, som andre ingeniører har projekteret. Her må der påregnes opstartstid, når vi skal sætte os ind i materialet. Til gengæld finder vi væsentligt potentiale for optimering, hvilket kan tjene honorarudgiften hjem flere gange.

Fokus

 • Regelmæssigt tilsyn med byggeriet
 • Kritiske punkter i udførelsen
 • Konstruktive løsninger på skitseniveau, så byggeriet kan komme videre
 • Udarbejdelse af tilsynsnotater og dokumentation til myndighederne
 • Kontrol af kvalitet i udførelsen sikrer lave driftsomkostninger
TILBAGE

IKT- og BIM-koordinator

 

Mange bygninger projekteres i 3D, men mange 3D-modeller bliver ikke anvendt til andet end at lave tegninger. Vi samkører modeller, ofte leveret af entreprenøren eller leverandører og laver kvalitetssikring (f.eks. kollisionstjek og bygbarhedsanalyse). Desuden har vi mulighed for at lave mængdeudtræk og opsætte en visuel simulering af udførelsen iht. til tidsplanen. Det giver gode muligheder for at styre komplekse byggerier med mange aktører.

Fokus

 • Kvalitetssikring af rådgivermodeller
 • Modelsammenkøring af leverandørmodeller og kvalitetssikring heraf
 • Mængdeudtræk, økonomistyring, simulering af tidsplan
TILBAGE
Driftsoptimering
 • Bedre bygningsdrift
 • Driftsoptimering og dokumentation
 • Sanering af konstruktioner

Den vigtigste fase får ofte mindst opmærksomhed

Bygninger er til for at blive brugt, men alt for ofte lægger rådgiver og bygherre al energien i projekterings- og byggefasen. Driften bliver først prioriteret, når bygningen er taget i brug og brugerne kommer med deres feedback.

Det er en kostbar model. Hos Skanding hjælper vi med at tænke driften ind i projekteringsfasen, før det bliver rigtig dyrt at lave om.

 

Mere værdi i ejendomsporteføljen

Mange bygherrer sidder med en blandet portefølje af ældre og nyere bygninger. For at sørge for et tilfredsstillende afkast, skal der udvikles, ombygges og renoveres. Der er meget værdi at hente ved at administrere ejendommene dynamisk og tilpasse dem til markedsforholdene.

Vi rådgiver om byggeøkonomien i forskellige scenarier og projekterer ombygninger, saneringer og totalrenoveringer.

TILBAGE

Lavere omkostninger i hele bygningens levetid

Omkring 90% af levetidsomkostningerne ved en bygning opstår i driftsfasen.

Vi hjælper med at holde dem nede med optimering af forbrug, strategiske investeringsplaner og styring af vedligeholdelsen.

 

Brugbar D&V dokumentation

Vores partnere i AI a/s har mange års erfaring med udarbejdelse af udførlig driftsdokumentation, også som 3D-modeller. Lad os hjælpe med at gøre bygningsdriften enkel og overskuelig.

TILBAGE

Sanering af beskadigede konstruktioner

Uanset hvor galt det står til med en bygning, kan det betale sig at overveje, hvor store udgifterne er til sanering sammenholdt med nedrivning og nybyg. Mange ejendomme er fredede, og det giver yderligere udfordringer, da det ofte er en fordyrende omstændighed ved saneringsarbejde, mens det måske ikke er muligt at nedrive bygningen.

Hos Skanding giver vi dig det nødvendige input til at tage de rigtige beslutninger. Vi håndterer sanering af beton- og murværkskonstruktioner i projekteringsfasen, styrer udbud og leder saneringsprocessen. Hvor nødvendigt, indhenter vi de nødvendige specialistkompetencer, så I får den rigtige rådgivning ét sted.

TILBAGE